فرمت نگارش مقالات

پژوهشگران عزیز بایستی توجه داشته باشند مقالات خود را بر اساس فرمت همایش تنظیم و ارسال نمایند.

 

برای دانلود فرمت فارسی و یا انگلیسی نگارش مقالات، کافیست بر روی عبارات ذیل کلیک کنید.

 

 

 

 دانلود فرمت فارسی نگارش مقاله (PDF)

 

 

 دانلود فرمت فارسی نگارش مقاله (WORD)

 

 

 دانلود فرمت لاتین نگارش مقاله (PDF)

 

 

 دانلود فرمت لاتین نگارش مقاله (WORD)